Logg inn

Gå til styreportalen her

Korleis fungerer det?

Styreportalen er styret sin digitale hjelpar. Alle i styret får eiga innlogging og tilgang til den same informasjonen:

 • Økonomirapport 
 • Viktige dokument
 • Bebuarlister
 • Tidlegare vedtak
 • Forsikringsavtalar
  .... og meir

Det er også her styret utfører sine faste oppgåver, som til dømes: 

 • Godkjenning av faktura
 • Revidering av budsjett 
 • Førebuing til årsmøte/generalforsamling
 • Utarbeiding av årsrapport 
 • Gjennomføring av styremøte 

Verktøyet er lagt opp slik at det er enkelt å få oversikt over eigne oppgåver og henta fram naudsynleg informasjon. Gjennom styreportalen kan me også oppretta ein eigen e-post for styret. Det er då enkelt å senda e-post eller SMS til bebuarane direkte frå styreportalen. 

Sidan alt vert lagra digitalt, er det lett å sikra kontinuitet i styrearbeid - også når det kjem nye medlemar inn i styret.